Kultura żydowska

skrzypcePolska jest miejscem, które na zawsze pozostanie ważnym centrum oryginalnej kultury żydowskiej. Tutaj od wieków rozwijała się zarówno kultura materialna, jak i kult religijny o globalnym znaczeniu. Przed wybuchem II wojny światowej rozwój kultury cechowała największa dynamika, która sprawiła, że jeszcze do lat ’60 tych stanowiła fenomen o randze ogólnoświatowej. Dziś bardzo ciężko jest zebrać twarde statystyki, na temat liczebności Żydów w naszym kraju. Wynikać to może z problemów tożsamościowych tych grup. Ciężko ludziom tym określić się w dzisiejszych realiach odrębności kulturowej i etnicznej, gdyż ta coraz mocniej się zaciera. Coraz bardziej zanikają w polskim społeczeństwie przejawy antysemityzmu.

Niemniej jednak mniejszości żydowskie w Polsce istnieją i funkcjonują. Na początku lat ’90 tych powołano Biuro do Spraw Mniejszości Narodowych, funkcjonujące przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Głównymi dążeniami Biura jest przede wszystkim zorganizowanie kształcenia, na takim poziomie, które umożliwiałoby podtrzymanie poczucia silnej przynależności i tożsamości. Zarówno w aspekcie narodowym, etnicznym, językowym. Wszystkie działania wspierało motto, że elementem wzbogacającym ogólnopolską kulturę jest właśnie kultura mniejszości narodowych. Dlatego nie można jej wyrywać z lokalnego kontekstu.

Dziś działalność żydowskiej mniejszości narodowej toczy się dwutorowo. Cóż to oznacza? Mianowicie istnieją pewne świeckie ugrupowania żydowskie, stowarzyszenia, organizacje ale także gminy wyznaniowe. Najbardziej znanym i wieloletnim stowarzyszeniem Żydów w Polsce jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, które posiada osobowość prawną, a za główne cele obrało sobie pielęgnowanie tradycji oraz propagowanie najważniejszych osiągnięć jeśli chodzi o kulturę i sztukę żydowską. Towarzystwo ma na swoim koncie przeróżne konferencje, odczyty, występy zespołów artystycznych. Organizuje także kursy nauki języka hebrajskiego i jidisz a także zajmuje się wydawnictwem prasy i książek oraz publikacji. Najbardziej znanym czasopismem jest „Słowo Żydowskie”, dwutygodnik o tematyce społeczno-kulturalnej.

W Polsce dość prężnie działa Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu a także Polska Unia Studentów Żydowskich. Głównie są to stowarzyszenia o charakterze religijno-kulturalno-edukacyjnym. W warszawie dobrze prosperuje jedyny na terenie Europy, Państwowy Teatr Żydowski im. Estery Racheli Kamińskiej, o profesjonalnym wymiarze. Na uwagę zwraca również Fundacja Judaica Centrum kultury Żydowskiej w Krakowie. Organizowane są tu liczne wystąpienia, spektakle, imprezy artystyczne, koncerty itd. To również patron i organizator czerwcowego Festiwalu Kultury Żydowskiej odbywającego się na krakowskim Kazimierzu. Jest to największa tego typu impreza, związana z kulturą żydowską w Polsce. Świetnie bawią się na niej już od wielu lat społeczności żydowskie, ale również reprezentanci innych wyznań, w tym wielu Polaków.